Câștigăm cazul dumneavoastră sau nu ne plătiți nimic!
DespagubiriDespagubiriDespagubiri
7 zile din 7
contact@despagubiri.eu
Vaslui, România
DespagubiriDespagubiriDespagubiri

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru depunerea cererii?

Victima poate beneficia, la cerere, de asistență juridică gratuită.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii.

La cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei.

În cazul în care victima nu și-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de asistență juridică gratuită trebuie să cuprindă și desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat.

Încheierea prin care s-a soluționat cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se comunică victimei.

Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători.

Asistenta juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită. Fondurile necesare pentru acordarea asistenței juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Dispozițiile sus-menționate se aplică în mod corespunzător și pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii.

Nu mai puțin, Ministerul Justiției, în calitate de autoritatea română responsabilă cu asistența desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directiva 80/2004, furnizează solicitantului informațiile necesare privind posibilitățile de a cere o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, formularele de cerere necesare, precum și informații și indicații despre modul de completare a formularului de cerere și despre documentele justificative necesare.

A se vedea Ordin Ministrului Justiției nr. 1319/C/13.05.2008. În conformitate cu art. 2 din acest ordin, Ministerul Justiției îndeplinește atribuțiile care îi revin în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, prin Direcția drept internațional și tratate, care poate colabora cu alte structuri din cadrul Ministerului Justiției cu atribuții în domeniu. Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, atunci când solicitantul depune o cerere de obținere a compensațiilor financiare dintr-un alt stat membru, sunt în principal următoarele: primește și confirmă primirea cererii solicitantului; verifică cererea și informează solicitantul, dacă este cazul, cu privire la motivele care determină neacceptarea cererii; în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile, transmite solicitantului formularul-tip de cerere, îndrumându-l în vederea completării acesteia; cere de la solicitant informații și/sau documente necesare pentru completarea cererii; facilitează traducerea hotărârii pronunțate de către autoritatea de decizie din statul de la care se cere compensația financiară de către un traducător autorizat și asigură transmiterea acesteia, cât mai rapid posibil, către solicitant etc.

Leave A Comment